Các sở ban ngành

18. Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng

Các huyện - thị xã - thành phố

1. Thành phố Bắc Ninh mở rộng
2. Thị xã Từ Sơn mở rộng
4. Huyện Quế Võ mở rộng
5. Huyện Yên Phong mở rộng
6. Huyện Gia Bình mở rộng
7. Huyện Lương Tài mở rộng
8. Huyện Thuận Thành mở rộng