Các sở ban ngành

Các huyện - thị xã - thành phố

1. Thành phố Bắc Ninh mở rộng
2. Thị xã Từ Sơn mở rộng
4. Huyện Quế Võ mở rộng
5. Huyện Yên Phong mở rộng
6. Huyện Gia Bình mở rộng
8. Huyện Thuận Thành mở rộng