Liên hệ

   

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3875.555
- Fax: 0241.3875.000
- Email: stttt@bacninh.gov.vn
- Website: stttt.bacninh.gov.vn