Thống kê tỉ lệ văn bản đi có ký số từ hồ sơ công việc tháng 4 năm 2022

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

CÁC HUYỆN - THỊ XÃ - THÀNH PHỐ

CÁC XÃ-PHƯỜNG-THỊ TRẤN